Pravidlá súťaže „Dielko Žihadielko“

Usporiadateľom súťaže s názvom „Dielko Žihadielko“ (ďalej len „súťaž“) je:

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
IČO: 35 793 783
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B,

(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Lidl“).

Technický servis v súvislosti so súťažou usporiadanou spoločnosťou Lidl a losovaním zabezpečuje spoločnosť daren & curtis, s.r.o., so sídlom Polus Tower I, Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 755 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka. č. 45168/B (ďalej len „spoločnosť daren & curtis“).

Spoločnosť Lidl je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní LIDL (ďalej len „predajne Lidl“).

Spoločnosť Lidl v rámci podpory voľnočasových aktivít detí v predškolskom a školskom veku prechádzajúcom období realizovala v spolupráci s mestami, mestskými časťami a obcami v Slovenskej republike projekt výstavby detských ihrísk, ktorý nesie názov ihrisko „Žihadielko“.  Predmetnú súťaž spoločnosť Lidl realizuje v súvislosti s výstavbou a odovzdávaním detských ihrísk Žihadielko vo výherných mestách/mestských častiach, ktoré ihrisko Žihadielko vyhrali v poslednom (piatom) ročníku súťaže o ihriská Žihadielko 2020.

Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v čase od 10.05.2021 (00:00:00) – 30.05.2021 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Účasť v súťaži 

Účastníkom súťaže môže byť iba dieťa vo veku od 0 do 15 rokov (vrátane) (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorý v čase konania súťaže splní nasledovné podmienky:

súťažiaci nakreslí obrázok na tému „Včielka Maja na návšteve v mojom meste“, na ktorom ukážeš, čo pekné by u vás mohla zažiť. (ďalej len „obrázok“),

súťažiaci sa do súťaže zapojí prostredníctvom svojho zákonného zástupcu tak, že zákonný zástupca súťažiaceho na internetovej stránke www.zihadielko.sk, nahrá predmetný obrázok a zároveň správne vyplní a odošle prihlasovací formulár (prostredníctvom jedného prihlasovacieho formulára môže do súťaže zákonný zástupca prihlásiť aj viac ako jedno dieťa, za splnenia podmienky 1 dieťa = 1 obrázok, takýmto spôsobom môže zákonný zástupca prihlásiť maximálne desať (10) detí.

Platným zapojením sa do súťaže sa rozumie nahratie obrázku a odoslanie správne vyplneného formulára, ktorý obsahuje všetky požadované údaje v súlade s Informáciou o ochrane osobných údajov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov vo formulári.

Zákonný zástupca účastníka súťaže zapojením súťažiaceho do súťaže zároveň v súlade s Informáciou o ochrane osobných údajov udelí usporiadateľovi súhlas na použitie svojej emailovej adresy, korešpondenčnej adresy a telefónneho čísla, ktoré boli zaslané cez formulár, za účelom prípadného oboznámenia zákonného zástupcu súťažiaceho o výhre v zmysle bodu 5. týchto pravidiel súťaže.

Zákonný zástupca účastníka súťaže zapojením súťažiaceho do súťaže zároveň v súlade s Informáciou o ochrane osobných údajov udeľuje usporiadateľovi súhlas s automatickým zverejnením obrázku na webovej stránke www.zihadielko.sk. Obrázky budú zverejnené bez akýchkoľvek ďalších údajov či informácií, ktoré by umožňovali identifikáciu účastníka súťaže či jeho zákonného zástupcu.

Víťazné obrázky budú zverejnené spolu s uvedením krstného mena výhercu a uvedením veku výhercu a mesta (napr. „Viktória, 7, Bratislava“). Z víťazných obrázkov môžu byť po ukončení súťaže vyhotovené koláže, ktoré budú zverejnené prostredníctvom webu www.zihadielko.sk, na profiloch usporiadateľa na sociálnych sieťach a tiež vo forme plagátov a billboardov v predajniach, resp. iným spôsobom v mestách, kde sa predajňa usporiadateľa nenachádza.

Každý účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže len raz (1). Prostredníctvom jedného formulára môže dôjsť k prihláseniu viacerých účastníkov súťaže ich zákonným zástupcom, maximálne však môže zákonný zástupca prostredníctvom jedného formulára prihlásiť desiatich (10) účastníkov súťaže.

Účastník súťaže bude zaradený do žrebovania o výhru podľa bodu 3.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla (resp. v jej mene zákonný zástupca), nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá, pričom v takom prípade výhra pripadne náhradnému výhercovi, ktorý bude určený spôsobom výberu výhercov uvedeným v bode 4. týchto pravidiel súťaže.


Výhry v súťaži

Výhry v súťaži predstavujú nasledovné výhry:

750 x Taška „Žihadielko“, ktorá obsahuje nasledovné predmety s motívom Žihadielko:

(Pexeso, Maľovanka, Magnetka, Papierové hodiny, Zápisníček, Nálepka „Žihadielko v aute“, Sladká odmena (lízanka + keksík), Darčeková taška) - (ďalej jednotlivo ako „výhra“).

Spôsob určenia výhercov vyššie uvedených výhier je uvedený v bode 4. týchto pravidiel súťaže.


Spôsob výberu výhercov 

V súťaži bude rozdelených celkovo 750 výhier, a to spôsobom, ako je uvedený v tomto bode týchto pravidiel súťaže.

Po uplynutí času konania súťaže v bode 1. týchto pravidiel súťaže, najneskôr v lehote 7 pracovných dní od okamihu skončenia času konania súťaže, budú spomedzi účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky účasti na súťaži uvedené v bode 2. týchto pravidiel súťaže náhodným výberom, bez prítomnosti verejnosti, vyžrebované dve skupiny výhercov nasledovným spôsobom:

  1. Skupinu výhercov tvoria, náhodným spôsobom vyžrebovaní výhercovia z účastníkov súťaže, ktorí pochádzajú z výherných miest/mestských častí za piaty ročník súťaže Žihadielko (2020) organizovanej spoločnosťou Lidl, ktoré sú nasledovné: Rožňava, Kolárovo, Košice – Nad Jazerom, Košice – Sídlisko Ťahanovce, Hnúšťa, Tisovec, Topoľčany, Šurany, Komárno, Dunajská Streda (ďalej len „výherné mestá/mestské časti“). Z každého výherného mesta/mestskej časti bude z účastníkov súťaže vyžrebovaných 700 výhercov (t.j. 10 x 70 = 700 výhercov).
  1. Skupinu výhercov tvoria, náhodným spôsobom vyžrebovaní výhercovia z účastníkov súťaže, pochádzajúcich z celého Slovenska, mimo výherných miest/mestských častí. V tejto skupine výhercov bude vyžrebovaných 50 výhercov.

Účastník súťaže sa môže stať výhercom výhry len raz (1).


Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry

Výherca výhry bude v prípade výhry o tejto skutočnosti oboznámený prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, ktorému bude výhra oznámená prostredníctvom personalizovanej emailovej správy zaslanej na emailovú adresu zákonného zástupcu, prostredníctvom ktorej prihlásil účastníka súťaže do súťaže. Usporiadateľ súťaže pristúpi k oboznámeniu výhercu o skutočnosti podľa predchádzajúcej vety v lehote do 7 pracovných dní odo dňa určenia výhercov v zmysle bodu 4. týchto pravidiel súťaže.  

Telefónne číslo zákonného zástupcu účastníka súťaže bude použité výhradne na účely informovania zákonného zástupcu účastníka o prípadnej výhre.

Výherca výhry bude pri odovzdaní výhry požiadaný o preukázanie sa prostredníctvom emailovej správy, ktorá mu bola doručená pri oznámení výhry a zároveň o odovzdanie originálu kresby, ktorá bola zaregistrovaná do súťaže.

Výhry budú odovzdané nasledovným spôsobom:

Skupine výhercov v zmysle bodu 4. týchto pravidiel súťaže, budú výhry odovzdané podľa časového harmonogramu, vždy v rámci odovzdávania ihriska žihadielko vo výhernom meste/mestskej časti v zmysle harmonogramu, ktorý tvorí bude uverejnený na www.zihadielko.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo tieto termíny zmeniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. V prípade zmeny harmonogramu odovzdávania ihrísk Žihadielko, bude usporiadateľ o tejto zmene informovať na www.zihadielko.sk.

Skupine výhercov v zmysle bodu 4. týchto pravidiel súťaže, budú výhry odoslané na korešpondenčnú adresu zadanú zákonným zástupcom vo formulári, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa oboznámenia výhercu o výhre.

Za správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výherca výhry informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá. V prípade, že z dôvodu na strane výhercu, resp. jeho zákonného zástupcu, sa nebude možné spojiť so zákonným zástupcom výhercu, určeného v zmysle bodu 4. týchto pravidiel, v lehote do desiatich (10) pracovných dní odo dňa určenia výhercu, zaniká nárok takéhoto výhercu na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi, ktorý bude určený spôsobom výberu výhercov uvedeným v bode 4. týchto pravidiel súťaže.

Spoločnosť Lidl nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol usporiadateľ upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane dopravcu – kuriéra.

Výherca nie je povinný výhru prijať.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru.

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

 

Licenčné podmienky

Všetky príspevky do súťaže musia byť pôvodným dielom účastníkov.

Účastník súťaže ako autor kresby (diela výtvarného umenia) zapojením kresby do súťaže udeľuje usporiadateľovi v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) výhradnú licenciu na použitie diela spracovaním, spojením diela s iným dielom, zaradením diela do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny a uvedenia diela na verejnosti (ďalej len „licencia“).

Účastník súťaže udeľuje usporiadateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu a bez časového obmedzenia.

Účastník súťaže udeľuje licenciu usporiadateľovi bezodplatne.

Usporiadateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (ďalej len „sublicencia“). Udelenie sublicencie nemusí byť vykonané v písomnej forme.  

Všeobecné podmienky

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci, prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyobrazenia výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusia zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo do súťaže nezaradiť a nezverejniť kresby, ktoré budú nevhodné alebo neetické.

Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia.  Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na zihadielko@lidl.sk, a to do 14 dní od vzniku dôvodu na sťažnosť, najneskôr však do 10 dní od skončenia času súťaže. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.zihadielko.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa.

V Bratislave dňa 07.05.2021                                                              Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Impressum

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava,
IČO: 35 793 783,
DIČ: 2020279415, IČ-DPH: SK2020279415,
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B, Štatutárny orgán – spoločník - Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.