Pravidlá hlasovania Ihrisko „Žihadielko“ pre rok 2017
(ďalej len „pravidlá hlasovania“)
1. Projekt Ihrisko „Žihadielko“

Jedným z dlhodobých cieľov spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s, so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č.: 1160/B (ďalej aj „spoločnosť Lidl“ alebo „usporiadateľ“ alebo „Lidl Slovenská republika v.o.s.“) je podpora voľnočasových aktivít detí v predškolskom a školskom veku. V súlade s vyššie uvedeným cieľom sa spoločnosť Lidl rozhodla v spolupráci s mestami, mestskými časťami a obcami v Slovenskej republike (mestá, mestské časti a obce ďalej spoločne označované „mestá“ alebo jednotlivo „mesto“) realizovať v období roka 2017 projekt výstavby detských ihrísk, ktorý nesie názov „Žihadielko“ (ďalej len „Žihadielko“).

Cieľom projektu je zrealizovať v období roku 2017 celkom 10 detských ihrísk v 10 mestách, v ktorých spoločnosť Lidl prevádzkuje predajne Lidl. O tom, kde konkrétne budú realizované ihriská nesúce názov „Žihadielko“, rozhodne svojimi hlasmi široká verejnosť. Z výsledku hlasovania širokej verejnosti vzíde 10 víťazných miest, v ktorých bude ihrisko „Žihadielko“ postavené.

2. Usporiadateľ hlasovania a technický servis hlasovania

Usporiadateľom hlasovania je spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s..

Technický servis v súvislosti s predmetným hlasovaním usporiadaným spoločnosťou Lidl zabezpečuje spoločnosť Wiktor Leo Burnett, s .r. o., so sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 31 334 938, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka. č. 3707/B (ďalej len „spoločnosť WLB“).

Termín konania hlasovania

Hlasovanie prebieha od 16.01.2017 (09:00:00) - 28.02.2017 (23:59:59) vrátane (ďalej len „čas konania hlasovania“), a to prostredníctvom webovej stránkywww.zihadielko.sk (ďalej len „ webová stránka“).

3. Podmienky účasti na hlasovaní

Hlasovania sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), ktorá je držiteľom telefónneho čísla mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, a ktorá sa platne zaregistruje spôsobom uvedeným nižšie v týchto pravidlách hlasovania a udelí spoločnosti Lidl súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „ hlasujúci“).

4. Hlasovanie

Široká verejnosť môže hlasovať prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Každý hlasujúci môže v čase konania hlasovania odovzdať max. 2 hlasy v jeden kalendárny deň a to spôsobom uvedeným v bode 4.1 týchto pravidiel hlasovania. Všetky ďalšie prípadné pokusy o hlasovanie počas kalendárneho dňa, v ktorom už hlasujúci odovzdal maximálny počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné.

Hlasujúci odovzdáva svoj hlas prostredníctvom webovej stránky konkrétnemu mestu.

4.1 Podmienky hlasovania
4.1.1 Registrácia

Hlasovať môže len registrovaný hlasujúci a to prostredníctvom webovej stránky. Registráciu uskutoční hlasujúci v zmysle pokynov na webovej stránke a to buď

(i) vyplnením a odoslaním registračného formuláru alebo

(ii) prihlásením sa prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti FACEBOOK

pričom v obidvoch prípadoch je potrebné zaškrtnúť políčko so súhlasom s pravidlami hlasovania a so súhlasom so spracovaním osobných údajov (prihlásenie do hlasovania prostredníctvom odoslania registračného formulára alebo prostredníctvom konta na sociálnej sieti FACEBOOKU ďalej spoločne označované ako „registrácia“).

Pri registrácii prostredníctvom registračného formuláru bude hlasujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu zaslaný prihlasovací odkaz, ktorý je potrebné potvrdiť do 1 hodiny od zaslania prihlasovacieho odkazu.

V obidvoch prípadoch registrácie je potrebné v zmysle pokynov na webovej stránke zadať do vyznačeného poľa telefónne číslo mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Na hlasujúcim zadané telefónne číslo bude zaslaný jednorazový overovací kód, prostredníctvom ktorého sa uskutoční overenie telefónneho čísla. Až overením telefónneho čísla je registrácia jedným z uvedených spôsobom platná.

Registrácia hlasujúceho sa vykoná len jeden (1) raz.

4.1.2 Hlasovanie

Hlasovať môže hlasujúci prostredníctvom webovej stránky a počas jedného kalendárneho dňa môže hlasujúci odovzdať maximálne dva hlasy a to kombináciou nasledovných dvoch spôsobov:

a) Jeden hlas odovzdá hlasujúci tak, že podľa inštrukcií uvedených na webovej stránke si vyberie jedno mesto z hlasovacej mapy, ktorému chce svoj hlas odovzdať, klikne na políčko „HLASUJ“. V prípade, ak hlasujúci ešte nie je registrovaný, vykoná následne registráciu spôsobom, ako je uvedený v bode 4.1.1, pričom po vykonaní registrácie môže hlasujúci odovzdať hlas ním zvolenému mestu.

V prípade, ak už hlasujúci zaregistrovaný je, vykoná po kliknutí na políčko „HLASUJ“ prihlásenie sa a to buď prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú použil pri registrácii alebo prostredníctvom konta na sociálnej sieti FACEBOOK. Pri prihlásení sa prostredníctvom e-mailovej adresy, bude hlasujúcemu pri každom hlasovaní na ním pri registrácii zadanú emailovú adresu zaslaná žiadosť o potvrdenia hlasovania. Pre úplnosť a platnosť hlasovania musí byť každá žiadosť hlasujúcim potvrdená do 1 hodiny od zaslania potvrdzujúceho emailu. Hlasovanie, ktoré nie je cez e-mail potvrdené, je neplatné.

b) druhý hlas môže hlasujúci získať a odovzdať prostredníctvom zapojenia sa do online hry „Uletená Maja“ (ďalej len „hra“). Pred zapojením sa do hry sa musí hlasujúci v prípade, ak nie je registrovaný, registrovať spôsobom uvedeným v bode 4.1.1 a v prípade ak už registrovaný je, prihlásiť sa a to buď prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú použil pri registrácii alebo prostredníctvom konta na sociálnej sieti FACEBOOK.

Úlohou hráča počas hry je preletieť s včielkou Majou určenú minimálnu vzdialenosť, pričom ak hlasujúci preletí stanovenú minimálnu vzdialenosť, získa možnosť hlasovať. Hlas odovzdá kliknutím na políčko „HLASUJ“ po úspešnom odohraní hry. Hlas získaný spôsobom uvedeným v tomto bode bude pripočítaný mestu, ktorému hlasujúci odovzdal hlas pri jeho predchádzajúcom hlasovaní. Hlasujúci má po odovzdaní hlasu spôsobom uvedeným v tomto bode možnosť ďalej pokračovať v hraní hry. V súvislosti s hrou bude na webovej stránke uverejnený zoznam najlepších desiatich (10) hráčov hry, do ktorého budú zaradení desiati (10) hlasujúci, ktorí spomedzi hlasujúcich hrajúcich hru preletia s včielkou Majou najdlhšiu vzdialenosť a to v poradí podľa preletenej vzdialenosti. V rámci zoznamu najlepších desiatich hráčov hry budú hlasujúci uverejnení v podobe krstného mena a prvého písmena priezviska hlasujúceho. Zoznam najlepších hráčov hry sa bude pravidelne aktualizovať.

Ak hlasujúci pred získaním hlasu spôsobom podľa tohto bodu ešte neodovzdal hlas žiadnemu mestu, t. j. v prípade, keď sa hlasujúci platne zaregistroval, ale neodovzdal hlas zatiaľ žiadnemu mestu a ako prvé sa zapojil do hry, priráta sa jeho hlas z hry automaticky k mestu, za ktoré najbližšie zahlasuje. V prípade, ak hlasujúci neuskutoční od získaní hlasu v zmysle tohto odseku počas času konania hlasovania žiadne ďalšie hlasovanie, nebude tento jeho hlas prirátaný žiadnemu mestu.

Hlasujúcim, registrovaným prostredníctvom e-mailu bude automaticky zaslané (na e-mail uvedený pri registrácii v registračnom formulári) upozornenie o novom voľnom hlase v deň, kedy ešte nezahlasoval.

Pokusy hlasujúceho o hlasovanie spôsobom nezodpovedajúcim spôsobu hlasovania definovaného pod písm. a) a b) vyššie ako aj prípadné ďalšie pokusy jedného hlasujúceho hlasovať v jeden kalendárny deň nad maximálne stanovený počet hlasov počas kalendárneho dňa (t.j. max. 2x) a to aj spôsobom definovaným pod písm. a) a b) vyššie, nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné.

Neplatné sú taktiež registračné formuláre vyplnené v rozpore s inštrukciami na webovej stránke a registračné formuláre doručené usporiadateľovi mimo času konania hlasovania.

Tú istú e-mailovú adresu alebo to isté telefónne číslo nie je možné použiť pri viac ako jednej registrácii.

SMS s jednorazovým registračným kódom je bezplatná.

4.2 Spôsob sčítavania hlasov

Po skončení času konania hlasovanie budú všetky hlasy spočítané, pričom konečný súčet hlasov bude podkladom pre stanovenie víťazných miest resp. mestských častí.

4.3 Spôsob stanovenia víťazných miest resp. mestských častí

Mestá sú rozdelené do 5 kategórií podľa počtu obyvateľov v príslušnom meste, v ktorom sa nachádza predajňa Lidl. Pre každú kategóriu je stanovený počet víťazov v zmysle bodu 4.5 týchto pravidiel hlasovania.

Víťazné mestá budú určené na základe najvyššieho počtu získaných hlasov v danej kategórii. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje o poradí skorší čas zaslaného posledného hlasu v prospech víťazného mesta.

Vzhľadom na skutočnosť, že v najväčších mestách Slovenska v zmysle rozdelenia miest/mestských častí do kategórii podľa bodu 4.5 týchto pravidiel hlasovania medzi sebou súťažia v rámci jedného mesta jeho mestské časti, je možné, že v rámci jedného mesta zvíťazia viaceré mestské časti. Z tohto dôvodu môže byť v prípadoch podľa predchádzajúcej vety ihrisko realizované v rámci jedného mesta viackrát.

4.4 Zverejnenie výsledkov hlasovania

Výsledky hlasovania budú zverejňované na webovej stránke projektu www.zihadielko.sk nasledovne:

Priebežné výsledky budú dostupné nepretržite a to podľa aktuálneho stavu hlasovania až do 21.2.2017. Posledných 7 kalendárnych dní, od 22.2. do 28.2.2017, pred ukončením hlasovania nebudú priebežné výsledky zverejňované.

Celkové výsledky hlasovania budú zverejnené najneskôr dňa 14.03.2017.

4.5 Rozdelenie miest/mestských častí do jednotlivých kategórií

Jednotlivé mestá/mestské časti a obce sú na účely hlasovania a určenia počtu víťazov rozdelené podľa počtu obyvateľov do nasledujúcich piatich kategórií:

Kategória 5 – mestá/mestské časti a obce s počtom obyvateľov do 10.999

Kategória 4 – mestá/mestské časti s počtom obyvateľov od 11.000 do 15.999

Kategória 3 – mestá/mestské časti s počtom obyvateľov od 16.000 do 22.999

Kategória 2 – mestá/mestské časti s počtom obyvateľov od 23.000 do 34.999

Kategória 1 – mestá/mestské časti s počtom obyvateľov nad 35.000.

V každej z vyššie uvedených kategórií súťažia mestá/mestské časti a obce o dve (2) ihriská „Žihadielka“, t. z. v každej kategórii môžu byť dvaja (2) víťazi.

Pri rozdelení miest do jednotlivých kategórií podľa počtu obyvateľov sa vychádzalo z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky platných k 31.12.2014. Abecedný zoznam miest rozdelených podľa kategórií je dostupný tu: (odkaz na zoznam).

4.6 Realizácia ihriska „Žihadielka“

Umiestnenie mesta na jednej z víťazných pozícií v hlasovaní, zaväzuje spoločnosť Lidl k zahájeniu rokovaní s príslušnými orgánmi miestnej samosprávy o realizácii ihriska „Žihadielka“, nezaväzuje však spoločnosť Lidl k zabezpečeniu samotnej výstavby ihriska „Žihadielka“. Spoločnosť Lidl si vyhradzuje právo nerealizovať v príslušnom meste výstavbu ihriska „Žihadielka najmä v prípade, pokiaľ nebude zo strany mesta poskytnutý na účely umiestnenia a výstavby ihriska „Žihadielka“ vhodný pozemok alebo v prípade neposkytnutia dostatočnej súčinnosti zo strany orgánov miestnej samosprávy.

V prípade, ak nastane situácia popísaná vyššie – nebude možné realizovať ihrisko na území víťazného mesta, bude ihrisko realizované v náhradnom meste/mestskej časti/ obci. Náhradné mesto sa určí podľa počtu hlasov – umiestnení v hlasovaní. Určujúcim kritériom je ďalší najvyšší počet hlasov mesta/mestskej časti/obce, ktoré sa umiestnilo na nevýhernej pozícii za víťazným mestom/mestskou časťou/obcou, v ktorom sa výstavba ihriska nerealizovala.

5. Vylúčenie z účasti na hlasovaní

V prípade porušenia týchto pravidiel hlasovania si spoločnosť Lidl vyhradzuje právo vylúčiť daných hlasujúcich z účasti na hlasovaní a to aj bez varovania.

Vylúčení budú najmä tí hlasujúci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky hlasovania alebo ich porušia. Spoločnosť Lidl je ďalej oprávnená rozhodnúť o vylúčení všetkých hlasujúcich, ktorí:

a) hlasovali prostredníctvom viacerých emailových adries patriacich jednej fyzickej osobe;

b) hlasovali pomocou automatizovanej služby (podľa rozboru IP adresy, bloku IP adries, dátumu a času a identifikácie prehliadača), počas krátkeho časového intervalu z jednej IP adresy alebo zhodného bloku IP adries, alebo počas pravidelných časových intervaloch, ktoré sa blížia nastaveným limitom;

c) poslali hlas z neidentifikovateľných IP adries, alebo prostredníctvom IP adries anonymizačných služieb;

d) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;

e) sa zúčastnia hlasovania v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);

f) sa na hlasovaní zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby.

Rozhodnutie spoločnosti Lidl je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

6. Vylúčenie zodpovednosti za škody

Spoločnosť Lidl v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na hlasovaní alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho spoločnosť Lidl a spoločnosti WLB nezodpovedajú za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

7. Všeobecné podmienky

Účasťou na hlasovaní vyjadruje hlasujúci svoj súhlas s podmienkami hlasovania a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Do hlasovania budú zaradené iba platné hlasy odovzdané prostredníctvom platnej registrácie a účasťou v hre v zmysle bodu 4.1 písm. b) týchto pravidiel súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov uvedených v registračnom formulári.

Registráciou do hlasovania hlasujúci udeľuje spoločnosti Lidl v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tohto hlasovania spoločnosti Lidl za účelom realizácie, vyhodnotenia hlasovania (meno, priezvisko, emailová adresa, ID na FACEBOOKU a telefónne číslo). Hlasujúci zároveň berie na vedomie, že technickú podporu pri spracovaní osobných údajov zabezpečuje spoločnosť WLB. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže tento súhlas kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa odvolať. Odvolanie súhlasu je bezplatné.

Usporiadateľ je s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti WLB oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá hlasovania. Pravidlá hlasovania môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti s hlasovaním, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci hlasovania za jediné, úplné a konečné.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh hlasovania sa zasielajú písomne e-mailom na socialmedia@lidl.sk, a to najneskôr do 14 dní po vzniku dôvodu k sťažnosti. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel hlasovania neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel hlasovania ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Pravidlá hlasovania sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá hlasovania sú k dispozícii na webovej stránke www.zihadielko.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle spoločnosti Lidl.

V Bratislave, dňa 13.1.2017

Impressum
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 82102 Bratislava,
IČO: 35793783,
DIČ: 2020279415, IČ-DPH: SK2020279415,
Štatutárny orgán – spoločník - Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B