Pravidlá hlasovania Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 (ďalej len „pravidlá hlasovania“)

1. Projekt Ihrisko „Žihadielko“

Jedným z dlhodobých cieľov spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s, so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č.: 1160/B (ďalej aj „spoločnosť Lidl“ alebo „usporiadateľ“, alebo „Lidl Slovenská republika, v.o.s.“) je podpora voľnočasových aktivít detí v predškolskom a školskom veku. V súlade s vyššie uvedeným cieľom sa spoločnosť Lidl rozhodla v spolupráci s mestami, mestskými časťami a obcami v Slovenskej republike (mestá, mestské časti a obce ďalej spoločne označované „mestá“ alebo jednotlivo „mesto“) realizovať v období roka 2020 projekt výstavby detských ihrísk, ktorý nesie názov „Žihadielko“ (ďalej len „Žihadielko“).

Cieľom projektu je zrealizovať v období roku 2020 celkom 10 detských ihrísk v 10 mestách na Slovensku, kde konkrétne budú realizované ihriská nesúce názov „Žihadielko“, rozhodne svojimi hlasmi široká verejnosť. Z výsledku hlasovania širokej verejnosti vzíde 10 víťazných miest, v ktorých bude ihrisko „Žihadielko“ postavené.

2. Usporiadateľ hlasovania a technický servis hlasovania

Usporiadateľom hlasovania je spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Technický servis v súvislosti s predmetným hlasovaním usporiadaným spoločnosťou Lidl zabezpečuje spoločnosť daren & curtis, s.r.o., so sídlom Polus Tower I, Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 755 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka. č. 45168/B (ďalej len „spoločnosť daren & curtis“).

Termín konania hlasovania

Hlasovanie prebieha od 13.01.2020 (09:00:00) do 29.02.2020 (23:59:59) vrátane (ďalej len „čas konania hlasovania“), a to prostredníctvom oficiálnej webovej stránky www.zihadielko.sk (ďalej len „webová stránka“).

3. Podmienky účasti na hlasovaní

Hlasovania sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), ktorá je držiteľom telefónneho čísla mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, a ktorá sa platne zaregistruje spôsobom uvedeným nižšie v týchto pravidlách hlasovania a udelí spoločnosti Lidl súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „hlasujúci“).

4. Hlasovanie

Široká verejnosť môže hlasovať prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Každý hlasujúci môže v čase konania hlasovania odovzdať max. 2 hlasy v jeden kalendárny deň a to spôsobom uvedeným v bode 4.1 týchto pravidiel hlasovania. Všetky ďalšie prípadné pokusy o hlasovanie počas kalendárneho dňa, v ktorom už hlasujúci odovzdal maximálny počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné.

Hlasujúci odovzdáva svoj hlas prostredníctvom webovej stránky konkrétnemu mestu.

4.1 Podmienky hlasovania

4.1.1 Registrácia

Hlasovať môže len registrovaný hlasujúci a to prostredníctvom webovej stránky. Registráciu uskutoční hlasujúci v zmysle pokynov na webovej stránke a to buď:

(i) vyplnením a odoslaním registračného formulára, alebo

(ii) prihlásením sa prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti FACEBOOK,

pričom v obidvoch prípadoch je potrebné zaškrtnúť políčko so súhlasom s pravidlami hlasovania a so súhlasom so spracovaním osobných údajov (prihlásenie do hlasovania prostredníctvom odoslania registračného formulára alebo prostredníctvom konta na sociálnej sieti FACEBOOK ďalej spoločne označované ako „registrácia“).

Pri registrácii prostredníctvom registračného formulára bude hlasujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu zaslaný prihlasovací odkaz, ktorý je potrebné potvrdiť do 1 hodiny od zaslania prihlasovacieho odkazu.

V obidvoch prípadoch registrácie je potrebné v zmysle pokynov na webovej stránke zadať do vyznačeného poľa telefónne číslo mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Na hlasujúcim zadané telefónne číslo bude zaslaný jednorazový overovací kód, prostredníctvom ktorého sa uskutoční overenie telefónneho čísla. Až overením telefónneho čísla je registrácia jedným z uvedených spôsobov platná.

Registrácia hlasujúceho sa vykoná len jeden (1) raz.

4.1.2 Hlasovanie

Hlasovať môže hlasujúci prostredníctvom webovej stránky a počas jedného kalendárneho dňa môže hlasujúci odovzdať maximálne dva hlasy a to kombináciou nasledovných dvoch spôsobov:

a) Jeden hlas odovzdá hlasujúci tak, že podľa inštrukcií uvedených na webovej stránke si vyberie jedno mesto z hlasovacej mapy, ktorému chce svoj hlas odovzdať, klikne na políčko „HLASUJ“. V prípade, ak hlasujúci ešte nie je registrovaný, vykoná následne registráciu spôsobom, ako je uvedený v bode 4.1.1, pričom po vykonaní registrácie môže hlasujúci odovzdať hlas mestu, ktoré si zvolil.

V prípade, ak už hlasujúci zaregistrovaný je, vykoná po kliknutí na políčko „HLASUJ“ prihlásenie, a to buď prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú použil pri registrácii, alebo prostredníctvom konta na sociálnej sieti FACEBOOK. Pri prihlásení prostredníctvom e-mailovej adresy bude hlasujúcemu pri každom hlasovaní zaslaná žiadosť o potvrdenie prihlásenia na emailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii. Pre úplnosť a platnosť prihlásenia musí byť každá žiadosť hlasujúcim potvrdená do 1 hodiny od zaslania potvrdzujúceho emailu. Hlasovanie, pri ktorom je na emailovú adresu zaslaná žiadosť o potvrdenie hlasovania a ktoré nie je cez predmetný e-mail potvrdené, je neplatné.

b) druhý hlas môže hlasujúci získať a odovzdať prostredníctvom zapojenia sa do online hry „Bublinková párty“ (ďalej len „hra“). Pred zapojením do hry sa musí hlasujúci v prípade, ak nie je registrovaný, registrovať spôsobom uvedeným v bode 4.1.1, a v prípade, ak už registrovaný je, prihlásiť sa, a to buď prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú použil pri registrácii, alebo prostredníctvom konta na sociálnej sieti FACEBOOK.

Úlohou hráča počas hry je nazbierať čo najväčší počet bodov v časovom limite 3 minúty, pričom ak hlasujúci dosiahne minimálne 200 bodov, automaticky získa bonusový hlas pre posledné mesto, za ktoré hlasoval. Hlas odovzdá kliknutím na políčko „HLASUJ“ po úspešnom odohraní hry. Hlas získaný spôsobom uvedeným v tomto bode bude pripočítaný mestu, ktorému hlasujúci odovzdal hlas pri jeho predchádzajúcom hlasovaní. Hlasujúci má po odovzdaní hlasu spôsobom uvedeným v tomto bode možnosť ďalej pokračovať v hraní hry. Hra sa končí bez ohľadu na počet získaných bodov, po vypršaní časového limitu 3 minúty. V súvislosti s hrou bude na webovej stránke uverejnený zoznam najlepších desiatich (10) hráčov hry, do ktorého budú zaradení desiati (10) hlasujúci, ktorí spomedzi hlasujúcich hrajúcich hru nahrajú najvyšší počet bodov v jednej hre, počas časového limitu 3 minúty. Body sa v rámci zoznamu najlepších desiatich hráčov nesčítavajú za všetky hry. Každému hráčovi sa do tohto rebríčku počíta iba jedna hra, konkrétne hra, v ktorej dosiahol počas celého trvania súťaže najvyšší počet bodov. Hlasujúci zaradení na zoznam najlepších desiatich (10) hráčov hry, budú uverejnení v podobe krstného mena a prvého písmena priezviska hlasujúceho. Zoznam najlepších hráčov hry sa bude pravidelne aktualizovať.

Ak hlasujúci pred získaním hlasu spôsobom podľa tohto bodu ešte neodovzdal hlas žiadnemu mestu, t. j. v prípade, keď sa hlasujúci platne zaregistroval, ale zatiaľ neodovzdal hlas žiadnemu mestu a ako prvé sa zapojil do hry, priráta sa jeho hlas z hry automaticky k mestu, za ktoré najbližšie zahlasuje. V prípade, ak hlasujúci neuskutoční od získania hlasu v zmysle tohto odseku v počas času konania hlasovania žiadne ďalšie hlasovanie, nebude jeho hlas prirátaný žiadnemu mestu.

Pokusy hlasujúceho o hlasovanie spôsobom nezodpovedajúcim spôsobu hlasovania definovaného pod písm. a) a b) vyššie, ako aj prípadné ďalšie pokusy jedného hlasujúceho hlasovať v jeden kalendárny deň nad maximálne stanovený počet hlasov počas kalendárneho dňa (t. j. max. 2x), a to aj spôsobom definovaným pod písm. a) a b) vyššie, nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné.

Neplatné sú takisto registračné formuláre vyplnené v rozpore s inštrukciami na webovej stránke a registračné formuláre doručené usporiadateľovi mimo času konania hlasovania.

Tú istú e-mailovú adresu alebo to isté telefónne číslo nie je možné použiť pri viac ako jednej registrácii.

SMS s jednorazovým registračným kódom je bezplatná.

4.1.3 Pripomenutie možnosti hlasovať

Hlasujúci môže prostredníctvom odkazu "Dovoľ Maji, aby ti každý deň pripomenula hlasovanie a vybzučala dôležité novinky" na webovej stránke aktivovať upozornenie o novom voľnom hlase. Hlasujúci je v takomto prípade oprávnený zvoliť si periodicitu zasielania upozornení, ako aj spôsob zasielania upozornení. Na pripomenutie hlasovania je používaný software spoločnosti ManyChat, INC., so sídlom 535 Everett Ave, Apt. 312, Palo Alto, CA 94301, USA, s názvom Manychat PRO.

4.2 Spôsob sčítavania hlasov

Po skončení času konania hlasovania, budú všetky hlasy spočítané, pričom konečný súčet hlasov bude podkladom na stanovenie víťazných miest, resp. mestských častí.

4.3 Spôsob stanovenia víťazných miest resp. mestských častí

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky slovenské mestá (v prípade Bratislavy a Košíc sa do súťaže môžu zapojiť všetky mestské časti: Bratislava – 17 mestských častí, Košice – 22 mestských častí), a to aj bez ohľadu na to, či sa v nich nachádza predajňa Lidl.

Zoznam miest podľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je dostupný na oficiálnej webovej stránke www.zihadielko.sk.

Do súťaže sa môžu zapojiť aj obce, ktoré štatút mesta nemajú ale nachádza sa v nich predajňa Lidl, a to konkrétne obec Terchová a obec Bernolákovo.

Do súťaže sa môžu zapojiť aj mestá, ktoré už ihrisko Žihadielko majú, bez ohľadu na počet ihrísk.

Víťazné mestá budú určené na základe najvyššieho počtu získaných hlasov, v prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje o poradí skorší čas zaslaného posledného hlasu v prospech víťazného mesta.

Vzhľadom na skutočnosť, že v najväčších mestách Slovenska v zmysle rozdelenia miest/mestských častí do kategórií podľa bodu týchto pravidiel hlasovania medzi sebou súťažia v rámci jedného mesta jeho mestské časti, je možné, že v rámci jedného mesta zvíťazia viaceré mestské časti. Z tohto dôvodu môže byť v prípadoch podľa predchádzajúcej vety ihrisko realizované v rámci jedného mesta viackrát.

4.4 Zverejnenie výsledkov hlasovania
Výsledky hlasovania budú zverejňované na webovej stránke projektu www.zihadielko.sk nasledovne:
Priebežné výsledky budú dostupné nepretržite, a to podľa aktuálneho stavu hlasovania až do 29. 2. 2020. Celkové výsledky hlasovania budú zverejnené najneskôr 14.03.2020 o 12.00 hod. na oficiálnej webovej stránke súťaže www.zihadielko.sk.

4.5 Realizácia ihriska „Žihadielko“

Umiestnenie mesta na jednej z víťazných pozícií v hlasovaní zaväzuje spoločnosť Lidl na začatie rokovaní s príslušnými orgánmi miestnej samosprávy o realizácii ihriska „Žihadielko“, nezaväzuje však spoločnosť Lidl, aby zabezpečila samotnú výstavbu ihriska „Žihadielko“. Spoločnosť Lidl si vyhradzuje právo nerealizovať v príslušnom meste výstavbu ihriska „Žihadielko“ najmä v prípade, pokiaľ nebude zo strany mesta poskytnutý na účely umiestnenia a výstavby ihriska „Žihadielko“ vhodný pozemok alebo v prípade neposkytnutia dostatočnej súčinnosti zo strany orgánov miestnej samosprávy.

V prípade, ak nastane situácia popísaná vyššie – nebude možné realizovať ihrisko na území víťazného mesta, bude ihrisko realizované v náhradnom meste/mestskej časti/obci. Náhradné mesto sa určí podľa počtu hlasov – umiestnení v hlasovaní. Určujúcim kritériom je ďalší najvyšší počet hlasov mesta/mestskej časti/obce, ktoré sa umiestnilo na nevýhernej pozícii za víťazným mestom/mestskou časťou/obcou, v ktorom sa výstavba ihriska nerealizovala.

5. Súťaž o výhry pre hlasujúcich

V čase konania hlasovania budú mať hlasujúci, ktorí splnia podmienky stanovené v bode 5 týchto pravidiel hlasovania, možnosť zapojiť sa do súťaže o vecné výhry podľa bodu 5.3 týchto pravidiel (ďalej aj „súťaž o výhry pre hlasujúcich“).

Súťaž o výhry pre hlasujúcich sa uskutoční vo viacerých súťažných kolách, pričom počas každého jedného súťažného kola sa budú môcť hlasujúci stať výhercami výhier, ktoré sú v zmysle bodu 5.3 týchto pravidiel určené pre príslušné súťažné kolo.

5.1 Súťažné kolá a úlohy pre hlasujúcich

V čase konania hlasovania sa uskutoční celkovo sedem (7) súťažných kôl, a to počas každého jedného celého kalendárneho týždňa v čase konania súťaže, pričom príslušné súťažné kolo bude usporiadateľom súťaže vyhlásené tak, že na webovej stránke bude zverejnená vždy nová úloha s osobitným zadaním (ďalej aj „úloha“), po splnení ktorej budú hlasujúci, spĺňajúci podmienky stanovené v bode 5 týchto pravidiel hlasovania, zaradení do žrebovania o vecné výhry podľa bodu 5.3 týchto pravidiel hlasovania. Jednotlivé súťažné kolá a v rámci nich zverejnené úlohy budú na webovej stránke jednotne označované ako „Vilkova výzva“ s príslušným podtitulom, ako je tento uvedený nižšie.

Pre každý jeden nový kalendárny týždeň v čase konania súťaže bude vždy v pondelok príslušného kalendárneho týždňa na webovej stránke zverejnená nová úloha s novým zadaním a každá predmetná úloha bude platná počas jedného kalendárneho týždňa, t. j. do nedele príslušného kalendárneho týždňa vrátane (ďalej aj „obdobie platnosti súťažného kola“).

V čase konania súťaže sa uskutoční nasledovných sedem (7) súťažných kôl označených ako Vilkova výzva:

a) Vybzuč to kamošom – od 13. 1.2020 (09:00:00) do 19.1.2020 (23:59:59),

b) Presný zásah – od 20.1.2020 (00:00:00) do 26.1.2020 (23:59:59),

c) Každý týždeň párty – od 27.1.2020 (00:00:00) do 2.2.2020 (23:59:59),

d) Hviezdy na nebi– od 3.2.2020 (00:00:00) do 9.2.2020 (23:59:59),

e) Pracovitá včielka – od 10.2.2020 (00:00:00) do 16.2.2020 (23:59:59),

f) Vítanie slniečka – od 17.2.2020 (00:00:00) do 23.2.2020 (23:59:59),

g) Majster bubliniek – od 24.2.2020 (00:00:00) do 29.2.2020 (23:59:59).

5.2 Zapojenie sa do súťaže o výhry pre hlasujúcich

Hlasujúci, ktorý sa platne registruje v súlade s bodom 4.1.1 týchto pravidiel hlasovania a odovzdá spôsobom stanoveným v bode 4.1.2 týchto pravidiel hlasovania aspoň jeden (1) platný hlas a zároveň splní v období platnosti príslušného súťažného kola zadanie, ktoré bude určené v rámci príslušnej úlohy, a ktorý udelí súhlas v zmysle nasledujúceho odseku tohto bodu pravidiel, sa platne zapojí do súťaže o výhry pre hlasujúcich v rámci príslušného súťažného kola.

O splnení úlohy bude registrovaný hlasujúci oboznámený prostredníctvom osobitného oznamu na webovej stránke. Hlasujúci bude zároveň vyzvaný na udelenie súhlasu s účasťou v súťaži o výhry pre hlasujúcich v príslušnom súťažnom kole, pričom v prípade, ak daný súhlas neudelí, nedôjde k platnému zapojeniu hlasujúceho do súťaže o výhry pre hlasujúcich v príslušnom súťažnom kole. Udelením súhlasu podľa predchádzajúcej vety vyslovuje hlasujúci súhlas s predmetnými pravidlami súťaže o výhry pre hlasujúcich.

Podrobnosti o jednotlivých zadaniach v rámci príslušných úloh budú zverejnené počas platnosti príslušného súťažného kola na webovej stránke.

Hlasujúci, ktorý sa v zmysle bodu 5.2 ods. 1 týchto pravidiel hlasovania platne zapojí do súťaže o výhry pre hlasujúcich v rámci príslušného súťažného kola, bude zaradený do žrebovania o výhry podľa bodu 5.3 týchto pravidiel hlasovania v rámci príslušného súťažného kola.

Hlasujúci sa môže platne zapojiť do súťaže o výhry pre hlasujúcich v rámci príslušného súťažného kola v období platnosti súťažného kola len raz (1). Opakované splnenie zadania v rámci úlohy sa nebude považovať za platné zapojenie sa do súťaže o výhre pre hlasujúcich.

5.3 Výhry pre hlasujúcich a spôsob určenia výhercov daných výhier

Každý hlasujúci, ktorý sa platne zapojí do súťaže o výhry pre hlasujúcich, bude zaradený do žrebovania o nasledovné výhry:

a) Výhra v rámci súťažného kola „Vybzuč to kamošom“: LEGO Harry Potter - Hodinová veža v Rokforte,

b) Výhra v rámci súťažného kola „Presný zásah“: Interaktívny robotický netopier Nocto,

c) Výhra v rámci súťažného kola „Každý týždeň párty“: Kolobežka Street Surfing Urban XPR,

d) Výhra v rámci súťažného kola „Hviezdy na nebi“: Xiaomi Mi Drone Mini,

e) Výhra v rámci súťažného kola „Pracovitá včielka“: Svet zvierat s elektronickou ceruzkou ALBI + knižky Vesmír a Ľudské telo,

f) Výhra v rámci súťažného kola „Vítanie slniečka“: Programovateľný robot Clementoni Evolution,

g) Výhra v rámci súťažného kola „Majster bubliniek“: Detské hodinky VTech Kidizoom Smart Watch DX7,

(ďalej aj „výhry“).

Určenie výhercov jednotlivých výhier v rámci príslušného súťažného kola spomedzi hlasujúcich, ktorí sa v období platnosti súťažného kola platne zapojili do súťaže o výhry pre hlasujúcich v rámci príslušného súťažného kola, prebehne žrebovaním bez prítomnosti verejnosti a pri zachovaní princípu náhodného výberu vždy v deň nasledujúci po dni skončenia obdobia platnosti súťažného kola. Hlasujúci sa môže stať výhercom v rámci jedného súťažného kola iba raz (1). V rámci každého súťažné kola bude určený taký počet výhercov, aký je počet výhier prislúchajúcich pre príslušné súťažné kolo.

Hlasujúci bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom emailovej adresy, ktorú zadal v registračnom formulári alebo prostredníctvom správy na FACEBOOKU a požiadaný o oznámenie kontaktných údajov vrátane korešpondenčnej adresy na doručenie výhry.

Výherca bude kontaktovaný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude o výhre rozhodnuté.

Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca neodpovie v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Usporiadateľ následne spôsobom uvedeným v tomto bode pravidiel hlasovania určí náhradného výhercu.

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom na doručenie výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty či iného poštového dopravcu, alebo kuriéra.

Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier.

Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

Výherca nie je povinný výhru prijať.

Pokiaľ v tomto bode pravidiel hlasovania nie je uvedené inak, uplatnia sa na súťaž o výhry pre hlasujúceho primerane zvyšné ustanovenia týchto pravidiel hlasovania.

6. Výhra pre 15 – miliónteho hlasujúceho 

Hlasujúci, ktorý sa platne registruje v súlade s bodom 4.1.1 týchto pravidiel hlasovania a odovzdá spôsobom stanoveným v bode 4.1.2 týchto pravidiel hlasovania 15-miliónty platný hlas v poradí, získa výhru – iPad mini 4 Wi-Fi 128 GB, Silver.

Hlasujúci bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom emailovej adresy, ktorú zadal v registračnom formulári alebo prostredníctvom súkromnej správy na FACEBOOKU a požiadaný o oznámenie kontaktných údajov vrátane korešpondenčnej adresy na doručenie výhry.

Výherca bude kontaktovaný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude o výhre rozhodnuté.

Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca neodpovie v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Usporiadateľ následne spôsobom uvedeným v tomto bode pravidiel hlasovania určí náhradného výhercu.

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom na doručenie výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty či iného poštového dopravcu, alebo kuriéra.

Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhry.

Reklamácie sa na výhru nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

Výherca nie je povinný výhru prijať.

7. Vylúčenie z účasti na hlasovaní

V prípade porušenia týchto pravidiel hlasovania si spoločnosť Lidl vyhradzuje právo vylúčiť daných hlasujúcich z účasti na hlasovaní alebo v účasti na súťaži o výhry pre hlasujúcich, a to aj bez varovania.

Vylúčení budú najmä tí hlasujúci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky hlasovania alebo podmienky pre súťaž o výhry pre hlasujúcich, alebo tieto podmienky porušia. Spoločnosť Lidl je ďalej oprávnená rozhodnúť o vylúčení všetkých hlasujúcich, ktorí:

a) hlasovali alebo sa zúčastnili na súťaži o výhry pre hlasujúcich prostredníctvom viacerých emailových adries patriacich jednej fyzickej osobe;

b) hlasovali alebo zúčastnili sa na súťaži o výhry pre hlasujúcich pomocou automatizovanej služby (podľa rozboru IP adresy, bloku IP adries, dátumu a času a identifikácie prehliadača), počas krátkeho časového intervalu z jednej IP adresy alebo zhodného bloku IP adries, alebo počas pravidelných časových intervalov, ktoré sa blížia nastaveným limitom;

c) poslali hlas z neidentifikovateľných IP adries alebo prostredníctvom IP adries anonymizačných služieb;

d) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;

e) sa zúčastnia hlasovania alebo súťaže o výhry pre hlasujúcich v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);

f) sa na hlasovaní alebo na súťaži o výhry pre hlasujúcich zúčastnia pomocou výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby.

Rozhodnutie spoločnosti Lidl je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

Vylúčenie hlasujúceho z hlasovania má automaticky, za predpokladu, že sa daný hlasujúci zapojil aj do súťaže o výhry pre výhercov, za následok aj vylúčenie zo súťaže o výhry pre hlasujúcich. Vylúčenie hlasujúceho zo súťaže o výhre pre hlasujúcich má automaticky za následok vylúčenie z hlasovania.

V prípade, ak bude vylúčený z hlasovania alebo zo súťaže o výhry pre hlasujúcich hlasujúci, ktorý sa stal výhercom výhry, zaniká mu okamihom jeho vylúčenia nárok na výhru a usporiadateľ určí spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel hlasovania náhradného výhercu. Ak ale k vylúčeniu hlasujúceho z hlasovania alebo zo súťaže o výhry pre hlasujúcich dôjde po okamihu odovzdania výhry, je hlasujúci povinný na základe výzvy usporiadateľa výhru vrátiť a to v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude daný hlasujúci na vrátanie výhry usporiadateľom vyzvaný. V prípade, ak vrátanie výhry podľa predchádzajúcej vety nebude možné, alebo nebude možné vrátiť výhru v stave, v akom bola hlasujúcemu odovzdá, je hlasujúci oprávnený vrátiť namiesto výhry peňažné plnenie rovnajúce sa hodnote výhry v čase jej odovzdania hlasujúcemu.

8. Vylúčenie zodpovednosti za škody

Spoločnosť Lidl v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na hlasovaní alebo z nedostupnosti internetového serveru s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho spoločnosť Lidl a daren & curtis nezodpovedajú za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

9. Všeobecné podmienky

Účasťou na hlasovaní vyjadruje hlasujúci svoj súhlas s podmienkami hlasovania s výnimkou bodu 5 týchto pravidiel a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Platným zapojením sa do súťaže o výhry pre hlasujúcich vyjadruje hlasujúci súhlas s pravidlami súťaže o výhry pre hlasujúcich a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Do hlasovania budú zaradené iba platné hlasy odovzdané prostredníctvom platnej registrácie a účasťou v hre v zmysle bodu 4.1 písm. b) týchto pravidiel hlasovania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov uvedených v registračnom formulári.

Výhra v zmysle bodu 5.3 týchto pravidiel hlasovania predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14 %. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 € za jednu výhru. O výške výhry bude spoločnosť Lidl výhercu informovať v zmysle platného zákona.

Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá hlasovania. Pravidlá hlasovania môžu byť v skrátenej verzii komunikované v propagačných materiáloch v súvislosti s hlasovaním, tieto úplné pravidlá sú však považované v rámci hlasovania za jediné, úplné a konečné.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh hlasovania sa zasielajú písomne e-mailom na socialmedia@lidl.sk, a to najneskôr do 14 dní po vzniku dôvodu na sťažnosť. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel hlasovania neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel hlasovania ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Pravidlá hlasovania sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá hlasovania sú k dispozícii na webovej stránke www.zihadielko.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle spoločnosti Lidl.

V Bratislave, dňa 21.02.2020

Impressum

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 82102 Bratislava,
IČO: 35793783,
DIČ: 2020279415, IČ-DPH: SK2020279415,
Štatutárny orgán – spoločník - Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.
Registrácia: spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B