Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a preto sa usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“) a zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

 • 1. Právne informácie o ochrane osobných údajov

  Usporiadateľ - spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava IČO: 35 793 783 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka č. 1160/B (ďalej len „ usporiadateľ“) pri spracovaní a využívaní údajov o hlasujúcich dodržiava ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOÚ“). Získané osobné údaje usporiadateľ zhromažďuje, spracováva a využíva výhradne za účelom realizácie, priebehu a vyhodnotenia hlasovania. Usporiadateľ získava nasledovné osobné údaje:

  • priezvisko a meno, telefónne číslo (hlasujúceho),
  • e-mailovú adresu (hlasujúceho),
  • ID na Facebooku* (hlasujúceho).

  Technickú podporu zabezpečuje spoločnosť Wiktor Leo Burnett, s. r. o., so sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 31 334 938. Osobné údaje nie sú použité na iný než stanovený účel.

  Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. V súlade so zákonom o OOÚ môžete svoj súhlas so spracovávaním a využívaním svojich osobných údajov odvolať. V tomto prípade budú vaše údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adrese socialmedia@lidl.sk alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Okrem toho platia zásady ochrany osobných údajov usporiadateľa, ktoré sú k dispozícii na stránke a na Facebooku v navigačnej položke Ochrana údajov.

  * Facebookové ID je číselná hodnota, ktorá sa prideľuje každému užívateľovi Facebooku na jeho jednoznačnú identifikáciu.

 • 2. Získanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

  Prostredníctvom tejto internetovej stránky sa zhromažďujú predovšetkým osobné údaje, ktoré slúžia na prijatie a vybavenie vašich požiadaviek, prípadne na spracovanie vašich otázok a na zlepšenie našej ponuky pre vás.

  Výlučne na ochranu bezpečnosti našich systémov a na zabránenie zneužitia, resp. podvodného správania okrem iného nami a čiastočne aj tretími osobami sa pri každom prístupe užívateľa na túto internetovú stránku a pri každom stiahnutí súboru uchovávajú prístupové informácie vo forme protokolárnych súborov. Každý protokolárny súbor pozostáva z:

  • internetovej stránky, z ktorej našu stránku otvárate;
  • IP adresy;
  • dátumu prístupu a času prístupu;
  • otázky klienta;
  • kódu http odpovede;
  • prenášaného množstva údajov;
  • informácie o prehliadači a operačnom systéme, ktoré používate.

 • 3. Čo robíme s vašimi údajmi?

  Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (napr. e-mailová adresa, meno, priezvisko), uskutočňuje sa vaše poskytnutie osobných údajov výslovne na dobrovoľnej báze. Vaše osobné údaje spracúvame a využívame iba na účel, na ktorý nám boli poskytnuté. Na spracovanie vašich otázok, objednávok a poskytovanie služieb, ktoré využívate, poverujeme čiastočne dodávateľov (sprostredkovateľov), ktorým sú na realizáciu zákazky odovzdané iba nevyhnutne potrebné a účelovo viazané osobné údaje, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

 • 4. Čo sú cookies a ako sa používajú?

  Aby sme vám zabezpečili čo najkomfortnejšiu návštevu našej internetovej stránky, používame pri zobrazení našej ponuky cookies. Pri tzv. cookies (pozri tabuľku cookies nižšie) ide o malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú v medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Upozorňujeme vás, že niektoré z týchto cookies sa prehrávajú z nášho servera do vášho počítačového systému, pričom ide najmä o takzvané na miesto sa vzťahujúce cookies. Tieto cookies sa vyznačujú tým, že sa po ukončení používania internetového prehliadača automaticky z vášho počítačového systému vymažú. Iné cookies ostávajú vo vašom počítačovom systéme a umožňujú nám znova rozpoznať váš počítačový systém pri vašej ďalšej návšteve (tzv. dlhodobé cookies). Samozrejme, môžete váš internetový prehliadač nastaviť tak, aby sa na pevnom disku neukladali žiadne cookies, resp. aby sa už uložené cookies opäť vymazali.

  V prehliadači Internet Explorer 11 to ide nasledovne:

  1. V menu Nástroje zvoľte bod Možnosti internetu.
  2. Kliknite na políčko Osobné údaje.
  3. Posuňte prepínač na ľavej strane dialógového okna úplne nahor (Blokovať všetky súbory cookie).
  4. Pomocou tlačidla OK potvrdíte svoje nastavenie.

  V prehliadači Firefox 36.0 to ide nasledovne:

  1. Kliknite v menu Nástroje na políčko Nastavenia.
  2. V bode Osobné údaje nájdete oblasť Cookies. Deaktivujte možnosť Povoliť cookies.
  3. Potvrďte svoje nastavenie pomocou OK.

  Ak používate iný internetový prehliadač, o pokynoch, týkajúcich sa zamedzovania a vymazávania cookies, sa, prosím, informujte prostredníctvom funkcie Pomoc vo svojom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru.

 • 5. Pripomenutie hlasovania

  Ak ste požiadali o našu službu „pripomenutie hlasovania“, tak poskytnuté osobné údaje (e-mailovú adresu) využívame na zaslanie elektronickej informácie o tejto možnosti. Ak ste súhlasili s odoberaním elektronickej informácie „pripomenutie hlasovania“, pre lepšiu optimalizáciu vyhodnocujeme, ktoré obsahy sú pre našich abonentov najzaujímavejšie. V rámci individuálneho profilovania sa napríklad eviduje a vyhodnocuje otváranie určitých obsahov alebo klikanie. Službu „pripomenutie hlasovania“ môžete kedykoľvek deaktivovať priamo vo svojom profile.

 • 6. Používanie sociálnych pluginov 

  Naša internetová stránka využíva pluginy („Plug-in“) sociálnej siete Facebook (Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), Instagram(1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, California 94025), LinkedIN (2029 Stierlin Ct, Mountain View, California 94043. Tieto vám umožňujú predovšetkým zdieľať obsahy internetovej stránky s vašimi kontaktmi na internetovej sieti. Na základe toho získajú poskytovatelia internetových sietí informácie o tom, ktorá webová stránka našej internetovej ponuky bola aktivovaná. Ak ste na internetovej sieti prihlásený/á, môžu poskytovatelia internetových sietí vašu návštevu našej internetovej stránky priradiť k vášmu sieťovému kontu.

 • 7. Skvalitňovanie služieb / marketing

  Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe vo forme štatistík pre skvalitnenia služieb. IP adresa návštevníka internetovej stránky je takisto anonymizovaná. Proti tomuto získavaniu a ukladaniu údajov zo strany Google Analytics môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcna vyjadriť svoj nesúhlas tu.

 • 8. Aké mám možnosti postupovať proti ukladaniu údajov?

  Máte právo na základe písomnej žiadosti bezplatne vyžadovať informácie o uložených a spracúvaných osobných údajoch týkajúcich sa vašej osoby. Zároveň máte podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Okrem toho máte právo na opravu, blokovanie a vymazanie týchto osobných údajov. Obráťte sa, prosím, v takýchto prípadoch písomne alebo prostredníctvom e-mailu na našu dole uvedenú zodpovednú osobu.

 • 9. Odkazy na iné internetové stránky

  Naša online ponuka zahŕňa odkazy na iné internetové stránky. Predložené pokyny na ochranu údajov platia iba pre našu internetovú stránku. Prosíme vás, aby ste dbali na ustanovenia o ochrane údajov na odkazovaných stránkach.

  Za cudzie obsahy, ktoré boli cez odkazy postúpené na používanie a sú osobitne označené, nepreberáme žiadnu zodpovednosť a neprivlastňujeme si ich obsah. Za ilegálne, chybné alebo nekompletné obsahy, ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím týchto informácií, ručí výhradne prevádzkovateľ internetovej stránky, na ktorú daný odkaz odkazoval. Za cudzie pokyny je redakcia zodpovedná iba vtedy, ak má o nich, to znamená aj o prípadnom protiprávnom, resp. trestnom obsahu, pozitívne vedomosti a technicky je možné a únosné zabrániť takémuto používaniu.

 • 10. Ustanovenia ochrany údajov pre službu Google Analytics Premium na internetovej stránke

  Táto internetová stránka používa Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a prostredníctvom ktorých sa umožňuje analýza používania internetovej stránky. Informácie o používaní tejto internetovej stránky používateľmi vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú na server Googlu v USA a tam ukladajú. Na tejto internetovej stránke bola aktivovaná anonymizácia IP adries, takže IP adresa používateľov Googlu sa v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu v USA prenáša celá IP adresa a tam skracuje. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto internetovej stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie internetovej stránky používateľmi, vystavil reporty o aktivitách na internetovej stránke a aby prevádzkovateľovi internetovej stránky poskytol ďalšie služby spojené s používaním internetovej stránky a používaním internetu. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespojí s inými údajmi od Googlu.
  Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť náležitým nastavením softvéru svojho prehliadača. Poukazujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zaznamenávaniu údajov vytvorených súborom cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) Googlu, ako aj spracovaniu týchto údajov Googlom zabrániť tak, že si prevezmete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Všimnite si, prosím, že použitie zásuvného modulu prehliadača v príslušnom prehliadači aj v príslušnom počítači je obmedzené a po inštalácii nesmie byť deaktivované alebo vymazané, aby sa naďalej zachovalo deaktivovanie služby Google Analytics. Vyhlásenie Googlu o ochrane údajov si môžete pozrieť na stránke http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Získavaniu údajov službou Google Analytics môžete tiež zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. V tomto prípade sa vo vašom počítači uloží súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky.

 • 11. Marketing/vylepšenie našej ponuky

  Upozorňujeme vás na skutočnosť, že bez vášho súhlasu môžeme zostavovať len pseudonymizované používateľské profily. Ďalšie podrobnosti o tejto problematike a možnosti odmietnutia nájdete v tomto odseku.

  Na generovanie on-line reklamy so zameraním na záujmy používa táto internetová stránka remarketing prostredníctvom Google Analytics. Naše oznamy zaraďujú na internetové stránky tretí poskytovatelia vrátane Google. My, ako aj tretí poskytovatelia vrátane Google, používame cookies pôvodných poskytovateľov (napr. cookies Google Analytics) v kombinácii s cookies tretích poskytovateľov (napr. cookies DoubleClick), aby sme oznamy upravovali, optimalizovali a zaraďovali na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našej internetovej stránke. Používame reporty Google Analytics, aby poskytovanie prebiehalo podľa demografických charakteristík a záujmov. Dáta a údaje o návšteve od tretích poskytovateľov (napr. vek, pohlavie, záujmy) získané z reklamy spoločnosti Google zameranej na záujmy používame v Google Analytics na účely marketingu a neustále vylepšovanie našej ponuky. Zobrazenie personalizovaných reklamných bannerov zo strany Google môžete do budúcnosti odmietnuť prostredníctvom nasledujúceho odkazu.

  Google Analytics používame navyše na analýzu tokov návštevníkov nad rámec zariadenia. Základom tejto analýzy je identifikácia používateľa. Ak si analýzu tokov návštevníkov nad rámec zariadenia neželáte, máte možnosť deaktivovať ju vo svojom zákazníckom konte v časti Moje údaje -> Osobné údaje.
  Na tejto internetovej stránke sa prostredníctvom tzv. retargetingových technológií rôznych poskytovateľov zbierajú v anonymizovanej forme informácie o správaní návštevníkov internetových stránok pri surfovaní na účely marketingu a ukladajú sa do textových súborov „cookie“ vo vašom počítači. Správanie pri surfovaní sa pritom analyzuje pomocou určitého algoritmu. Následne sa môžu na iných internetových stránkach zobrazovať cielené odporúčania výrobkov, ktoré sú pre vás zaujímavé, ako personalizované reklamné bannery. Tieto dáta sa v žiadnom prípade nedajú použiť na osobnú identifikáciu používateľa tejto internetovej stránky. Ak si však napriek tomu neželáte, aby sa vám zobrazovali personalizované reklamné bannery Lidl, môžete tento zber a ukladanie do budúcnosti odmietnuť. Kliknutím na ikonu zobrazenú v každom reklamnom banneri (napr. „i“) prejdete na príslušnú internetovú stránku poskytovateľa. Tam vám znovu vysvetlia systematiku retargetingovej technológie a ponúknu možnosť odhlásenia („opt out"). Ak sa u poskytovateľa odhlásite, uloží sa vo vašom počítači tzv. „opt out“ cookie, ktorý v budúcnosti zabráni zobrazovaniu reklamných bannerov príslušného poskytovateľa. Nezabúdajte, že toto odhlásenie sa dá uskutočniť len z vášho počítača a ak nechcete, aby sa vám v budúcnosti zobrazovali akékoľvek personalizované reklamné bannery Lidl, je možné, že sa budete musieť odhlásiť u každého poskytovateľa. Príslušné „opt out“ cookies sa navyše nesmú vymazať z vášho počítača.

 • Máte otázky?

  Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu svojich osobných údajov, kontaktujte, prosím, v tejto súvislosti našu zodpovednú osobu.

  Lidl Slovenská republika, v.o.s.

  Ružinovská 1E

  821 02 Bratislava

  ochranaosobnychudajov@lidl.sk

  cookies

  15 minút

  Type Name Description Validity
  cookies systému TS dočasný súbor cookie firewallu webovej aplikácie, ktorý slúži na ochranu pred útokom CSRF koniec prehliadania
  cookies systému ASPSESSIONID ukladá nevyhnutné ASP dočasné údaje kvôli fungovaniu a výkonu webovej stránky koniec prehliadania
  cookies systému JSESSIONID ukladá nevyhnutné Java dočasné údaje kvôli fungovaniu a výkonu webovej stránky koniec prehliadania
  cookies systému ist zisťuje či je možné uložiť cookies koniec prehliadania
  cookies systému dsSession ukladá nevyhnutné CMS dočasné údaje kvôli fungovaniu a výkonu webovej stránky koniec prehliadania
  cookies systému BIGipServerPOOL-WEBFORMS dočasný súbor cookie LMT, ktorý sa používa pre komplexné vyrovnanie zaťaženia pre zvýšenie výkonu webovej stránky koniec prehliadania
  kalkulačka na prepočet veľkostí sizeCalculatorInputs ukladá výber kategórie a zadanie používateľa do kalkulačky na prepočet veľkostí Lidl kvôli väčšiemu pohodliu používateľa 1 deň
  vrstva domovskej stránky layerHasBeenShown uložené po tom ako bola zobrazená  vrstva domovskej stránky (automaticky otvárané okno), aby sa zobrazovala len raz denne 1 deň
  web sledovanie etcnt_ používa technológiu etracker pre web sledovanie kvôli rozpoznaniu vracajúcich sa návštevníkov (tretia strana) 28 dní
  web sledovanie etrp_ registrácia presmerovaní technológiou etracker pre web sledovanie (tretia strana) koniec prehliadania
  web sledovanie noWS používa technológiu etracker pre web sledovanie kvôli zisteniu či A/B testovanie vyžaduje dodatočné funkcie koniec prehliadania
  web sledovanie BT_sdc používa technológiu etracker pre web sledovanie pre dočasné ukladanie údajov potrebných pre posielanie Smart správ koniec prehliadania
  web sledovanie BT_ctst používa sa na zistenie toho, či je návštevníkovi možné odoslať cookies koniec prehliadania
  web sledovanie BT_pdc používa sa na personalizáciu 1 rok
  web sledovanie etcamp
  etcampi
  párovanie kampaní (externé alebo interné), uložené potom ako došlo ku kontaktu s kampaňou prostredníctvom technológie etracker pre web sledovanie (tretia strana) 30-180 dní
  web sledovanie _ga používa sa rozpoznanie návštevníkov, uložené pomocou technológie Google Analytics pre web sledovanie 2 roky
  web sledovanie _gat- používa sa pre regulovanie počtu žiadostí, uložené pomocou technológie Google Analytics pre web sledovanie 10 minút
  web sledovanie _dc_gtm_ používa sa pre správu kódov cez  nástroj Google Tag Manager 10 minút
  web sledovanie _gali používa sa pre rozšírené priradenie odkazu 30 sekúnd
  web sledovanie test_cookie zisťuje, či je možné uložiť cookies, uložené pomocou technológie Google Analytics pre web sledovanie (tretia strana)
  web sledovanie id používa sa pre rozpoznanie návštevníkov, uložené pomocou technológie Google Analytics pre web sledovanie (tretia strana) 2 roky
  web sledovanie ga-disable- ukladá sa, keď používateľ používa funkciu pre vypnutie sledovania technológiou Google Analytics pre web sledovanie až do 2100
  banner s informáciou o cookies cookieNotificationAccepted uložené potom ako bol zobrazený banner  s informáciou o cookies 1 mesiac
  videá PHPSESSID
  lang
  ukladá nevyhnutné PHP dočasné údaje a nastavenie jazyka pre fungovanie galérie s videami a videí (tretia strana) koniec prehliadania
  banner pre Android aplikáciu sb-installed
  sb-closed
  sb-installed sa ukladá, keď sa klikne na lištu pre otvorenie bannera, sb-closed sa ukladá, keď sa klikne na lištu pre zatvorenie bannera 90 dní
  30 dní