Informácia o ochrane osobných údajov

Právne informácie o ochrane osobných údajov

Usporiadateľ - spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava IČO: 35 793 783 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka č. 1160/B (ďalej len „usporiadateľ“) pri spracovaní a využívaní údajov o hlasujúcich dodržiava ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOÚ“). Získané osobné údaje usporiadateľ zhromažďuje, spracováva a využíva výhradne za účelom realizácie, priebehu a vyhodnotenia hlasovania a súťaže. Usporiadateľ získava nasledovné osobné údaje:

  • Priezvisko a meno, telefónne číslo (hlasujúceho),
  • e-mailová adresa (hlasujúceho),
  • ID na Facebooku* (hlasujúceho),
  • korešpondenčná adresa za účelom doručenia výhry (v prípade výhercu súťaže).

Technickú podporu zabezpečuje spoločnosť Wiktor Leo Burnett, s. r.o., so sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 31 334 938. Osobné údaje nie sú použité na iný než stanovený účel.

Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. V súlade so  zákonom o OOÚ môžete svoj súhlas so spracovávaním a využívaním Vašich osobných údajov odvolať. V tomto prípade budú Vaše údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adrese socialmedia@lidl.sk alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Okrem toho platia zásady ochrany osobných údajov usporiadateľa, ktoré sú k dispozícii na stránke a na stránke Facebooku pod navigačnou položkou "Ochrana údajov".

Na generovanie on-line reklamy so zameraním na záujmy používa táto internetová stránka remarketing prostredníctvom Google Analytics a Etarget. Viac o ochrane osobných údajov.

* Facebookové ID je číselná hodnota, ktorá sa prideľuje každému užívateľovi Facebooku na jeho jednoznačnú identifikáciu.