OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA WWW.ZIHADIELKO.LIDL.SK

Pravidlá súťaže „DIELKO ŽIHADIELKO“ (10.05.2021 – 23.05. 2021)

Právne informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka 1160/B (ďalej „Usporiadateľ“), sa pri spracovaní osobných údajov účastníka súťaže riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“)  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, spracúva a používa nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže:

  • priezvisko, meno, telefónne číslo, e-mailová a  korešpondenčná adresa (ulica a popisné číslo, mesto, PSČ) zákonného zástupcu maloletého dieťaťa, ktoré je účastníkom súťaže (potrebné pre prihlásenie);
  • krstné meno vek maloletého dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje súťaže (potrebné pre overenie splnenia podmienok (vek maximálne 15 rokov);
  •  a popis obsahu obrázku (maľby, kresby) nahratý zákonným zástupcom účastníka súťaže na online plarformu;

Prihlasovací formulár umožňuje súčasné prihlásenie viacerých maloletých detí jedným zákonným zástupcom, ak budú poskytnuté nevyhnutné údaje pre každé dieťa.

Technickú podporu v rámci tejto súťaže zabezpečuje spoločnosť daren & curtis, s.r.o., so sídlom Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 755 311.

Osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry, ak z všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva zákonná povinnosť ich ďalej archivovať.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, prípadne čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, to je Váš súhlas, v prípadoch, kedy je to právnymi predpismi vyžadované. Vaša účasť v súťaži sa považuje za uzavretie zmluvy.

Poskytnutie osobných údajov je Vaším právom. V prípade ich neposkytnutia však účasť v súťaži nie je možná. Taktiež ak už nemáte záujem na účasti v súťaži, Vaše osobné údaje budú vymazané bezodkladne po tom, čo nás požiadate o ich zmazanie. Ďalšia účasť v súťaži bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na  e-mailovú adresu: csr@lidl.sk alebo písomne poštou na adresu Usporiadateľa.

V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov Usporiadateľa: https://www.lidl.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov-a-impressum.

Spracovanie osobných údajov maloletých detí

Pre účasť v súťaži je nevyhnutné spracúvať osobné údaje maloletých detí. To je možné len na základe toho, že prihlásenie do súťaže bude v mene maloletého dieťaťa realizovať jeho zákonný zástupca. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u ktorých bude prihlásenie vykonané inou osobou, než zákonným zástupcom.

Zverejnenie obrázkov

Obrázok (maľba, kresba) nahratý zákonným zástupcom účastníka súťaže na online platformu, budú na tejto platforme automaticky zverejnené, t. j. budú dostupné pre všetkých užívateľov webovej stránky www.zihadielko.sk. Obrázky budú zverejnené bez akýchkoľvek ďalších údajov či informácií, ktoré by umožňovali identifikáciu účastníka, či jeho zákonného zástupcu.

Víťazné obrázky budú zverejnené spolu s uvedením krstného mena, veku a mesta bydliska výhercu (napr. „Viktória, 7, Bratislava“). Z víťazných kresieb môžu byť po ukončení súťaže vyhotovené koláže, ktoré budú zverejnené prostredníctvom webu www.zihadielko.sk, na profiloch Usporiadateľa na sociálnych sieťach a tiež vo forme plagátov a billboardov v predajniach, resp. iným spôsobom v mestách, kde sa predajňa usporiadateľa nenachádza.

Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o Vašej osobe. Ak na to existujú právne dôvody, máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadenia), vymazanie (čl. 17 Nariadenia) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadenia) Vašich osobných údajov.

Pokiaľ sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Nariadenia, máte podľa čl. 21 Nariadenia právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov. Tieto právne základy sa však nepoužijú.

Pokiaľ namietate voči spracovaniu Vašich osobných údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by Usporiadateľ dokázal preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo ak preukáže potrebu spracovania osobných údajov pre uplatnenie právneho nároku.

Pokiaľ ste sami poskytli spracúvané osobné údaje, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia.

Ak sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracovávaniu a používaniu Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:

Lidl Slovenská republika v.o.s.
Ochrana osobných údajov
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava
E-mail: ochranaosobnychudajov@lidl.sk