Informácia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava IČO: 35 793 783 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka č. 1160/B (ďalej len „usporiadateľ“) sa pri spracovaní údajov o hlasujúcich riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Získané osobné údaje usporiadateľ zhromažďuje, spracováva a využíva výhradne za účelom realizácie, priebehu a vyhodnotenia hlasovania a súťaže. Usporiadateľ získava nasledovné osobné údaje:

  • Priezvisko a meno, telefónne číslo
  • E-mailová adresa
  • ID na Facebooku*
  • korešpondenčná adresa za účelom doručenia výhry (v prípade výhercu súťaže)

Technickú podporu zabezpečuje spoločnosť daren & curtis, s.r.o., so sídlom Polus Tower I, Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 755 311. Osobné údaje nie sú použité na iný než stanovený účel.


V prípade ak si dotknutá osoba prostredníctvom odkazu "Dovoľ Maji, aby ti každý deň pripomenula hlasovanie a vybzučala dôležité novinky" aktivuje upozornenie o novom voľnom hlase, na pripomenutie hlasovania je používaný software spoločnosti ManyChat, INC., so sídlom 535 Everett Ave, Apt. 312, Palo Alto, CA 94301, USA, s názvom Manychat PRO. Informácie o ochrane osobných údajov týkajúce sa vyššie uvedeného softwaru je možné nájsť na webovej stránke https://manychat.com/privacy.html. Súčasťou každého pripomenutia je informácia o postupe pre prípad, že dotknutá osoba už ďalej nesúhlasí so zasielaním pripomenutí.


Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania  a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môžete svoj súhlas so spracovávaním a využívaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú Vaše údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adrese socialmedia@lidl.sk alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Okrem toho platia zásady ochrany osobných údajov usporiadateľa, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.lidl.sk/sk/Ochrana-osobnych-udajov.htm a na stránke Facebooku pod navigačnou položkou "Ochrana údajov".


* Facebook ID je číselná hodnota, ktorá sa prideľuje každému užívateľovi Facebooku za účelom jeho jednoznačnej identifikácie


Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov


Podľa čl. 15 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o vašej osobe. Pri jestvovaní právnych predpokladov máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), vymazanie (čl. 17 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) vašich osobných údajov.


Pokiaľ spracovanie údajov spočíva na základe čl. 6 ods. 1 e) alebo f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, máte podľa č. 21 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov právo na odvolanie. Pokiaľ sa odvoláte voči spracovaniu údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by zodpovedná osoba dokázala preukázať naliehavé dôvody pre ďalšie spracovanie hodné ochrany, ktoré prevažujú záujem dotknutej osoby o odvolanie.


Pokiaľ ste sami poskytli spracovávané údaje, máte právo na prenos údajov podľa čl. 20 Všeobecného nariadenia o osobných údajov.

Ak spracovanie údajov spočíva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 a) alebo čl. 9 ods. 2 a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.


Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade pre ochranu osobných údajov. Zodpovedným je dozorný úrad pre ochranu osobných údajov, v ktorej bývate alebo v ktorej má sídlo zodpovedná osoba.


Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracovávaniu a používaniu vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov:


Lidl Slovenská republika v.o.s.

Ochrana osobných údajov

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

E-mail: ochranaosobnychudajov@lidl.sk