Compliance

Dodržiavanie predpisov

Compliance alebododržiavanie predpisov je dnes komplexnejšie ako kedykoľvek predtým. V globálnom prostredí neustále vznikajú nové zákonné výzvy. Preto naše procesy asystémy neustále prispôsobujeme právnym požiadavkám. Aby sme vyzdvihli hodnotu súladu správnymi predpismi zakotvili sme do našej práce firemnú zásadu:

„Dodržiavame platné právo a interné smernice.“

Compliance je tak živou súčasťou našej firemnej kultúry. Lidl prevádzkuje systém manažmentu Compliance, ktorý vám ako zákazníkovi, obchodnému partnerovi alebo zamestnancovi spoločnosti umožňuje konať podľa jednotných azáväzných štruktúr.

Aby bolo možné dodržiavať firemnú zásadu, je dôležité včasné rozpoznanie chybného konania. Toto okrem iného dosahujeme tak, že sú nám hlásené upozornenia na možné porušenia Compliance. Kporušeniu Compliance môže dôjsť, keď naši zamestnanci vtuzemsku alebo zahraničí pri vykonávaní svojej pracovnej činnosti porušia platné právo alebo interné smernice, alebo ktomuto porušeniu dochádza voči nim. Takýmito porušeniami sú napríklad korupčné delikty, delikty voči právu hospodárskej súťaže alebo kartelovému právu, porušenia ochrany osobných údajov, ako aj delikty vúčtovníctve, finančníctve aodvodovom systéme, či pranie špinavých peňazí.

Aby bolo možné odhaliť porušenia Compliance azabrániť im, spoliehame sa na našich zamestnancov, ako aj našich zákazníkov aobchodných partnerov. Ak by ste spozorovali náznak porušenia Compliance, máte kdispozícii rôzne spôsoby upozorniť na porušenia Compliance. Bez ohľadu na to, pre ktorý spôsob sa rozhodnete, uisťujeme Vás, že každé nahlásenie bude spracované dôverne – na požiadanie aj anonymne.

Osoba zodpovedná za Compliance

Ak by ste chceli nahlásiť porušenia Compliance, alebo by ste mali otázky k téme Compliance v Lidli, kontaktujte, prosím, osobu zodpovednú za Compliance:

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Compliance
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava

E-mail: compliance@lidl.sk

Elektronický systém na podávanie podnetov (BKMS)

BKMS je internetová online komunikačná platforma, prostredníctvom ktorej môže oznamovateľ kdekoľvek akedykoľvek oznámiť protispoločenskú činnosť vsúvislosti so spoločnosťou Lidl.

NAHLÁSIŤ PODNET